การรับประกัน

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการรับประกันมาตรฐาน

ซาโต้ รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์จะปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต ภายใต้การใช้งานและการบริการตามปกติ ข้อผูกพันของ ซาโต้ ภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเฉพาะการแก้ไขข้อบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย ในส่วนของวัสดุหรือฝีมือการผลิตในระหว่างระยะเวลารับประกัน

ซาโต้ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ในกรณีที่วัสดุดังกล่าวไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และมีการสั่งซื้อโดยตรงจาก ซาโต้ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก ซาโต้ เพื่อการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ ซาโต้ และภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ซื้อหรือลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการ การจัดเก็บ และอายุการเก็บรักษาตามที่ ซาโต้ กำหนด ซาโต้ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองที่สั่งซื้อจากแหล่งอื่นๆ 

การรับประกันข้างต้นจะไม่รวมและแทนการรับประกันอื่นใดทั้งหมด ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือประการอื่นใด จะไม่มีการรับประกันตามกฎหมายโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการจำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ซาโต้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ซื้อ อันเกิดขึ้นจากความล่าช้าในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันข้างต้น  

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บางราย

โปรดส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ ซาโต้ ของคุณ