การบังคับใช้กฎหมาย 

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ทางเลือกที่ปลอดภัย! 
ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์เพื่อลดการป้อนข้อมูลและงานเอกสารซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถสร้างผลงานและมีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของเรามากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นตราประจำตัวกันรอยขูดขีดของพนักงานและผู้ถูกกักกันจนถึงการติดป้ายหลักฐาน ณ สถานที่เกิดเหตุ การฝ่าฝืนกฎจราจรและการจอดรถในที่ห้ามจอดจนถึงสายรัดข้อมือ RFID สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ จะช่วยขจัดปัญหางานเอกสารที่ซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อที่จะได้สละเวลาดูแลความปลอดภัยของเราได้มากขึ้น ซาโต้…ทางเลือกที่ปลอดภัย!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์