การผลิต

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้...ช่วยให้งานสำเร็จ!

 ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identificationand Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชันการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่แข็งแรงทนทานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง
สำหรับความต้องการที่จำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญตลอดทั้งกระบวน การผลิต เป็นที่ทราบดีถึงความเชื่อถือได้และความทนทาน เครื่องพิมพ์ ซาโต้ พร้อมทั้งฉลากอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ ซาโต้ จึงผลิตงาน
พิมพ์ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงในสภาวะแวดล้อมการผลิตที่ไม่เอื้ออำนวย
ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหาวัตถุดิบจนถึงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ การติดตามสินค้าคงคลังจนถึงการติดตามความคืบหน้าของงาน โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดและ RFID ของ ซาโต้ จะช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงความสามารถ
ในการผลิต ซาโต้…ช่วยให้งานสำเร็จ!  

โซลูชั่นการผลิตของ ซาโต้
  • ยานยนต์
  • สารเคมี (การติดฉลาก GHS และ REACH)
  • การบินอวกาศ
  • คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • งานโลหะ
  • เภสัชกรรม
  • สิ่งทอ